Zadzwoń Zapisy

Regulamin

Regulamin warsztatów semestralnych Klubu Robota - Warszawa

I. DEFINICJE
Poniższe pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Organizator – firma Klub Robota Michał Łaba, siedziba: ul. Bolkowska 2D/41, 01-466 Warszawa, Numer Identyfikacji Podatkowej: 921-203-63-61,
 2. Warsztaty – usługa realizowana przez Organizatora, polegająca na prowadzeniu zajęć z budowania i programowania robotów, przy użyciu środków dydaktycznych i sprzętu Organizatora,
 3. Opiekun – rodzic, opiekun prawny Uczestnika lub inna osoba pełnoletnia, zobowiązana do czasowej opieki nad Uczestnikiem, uprawniona przez rodzica lub innego opiekuna prawnego Uczestnika na podstawie odrębnej umowy zawartej z prawnymi opiekunami Uczestnika,
 4. Uczestnik – osoba niepełnoletnia, dobrowolnie zgłoszona do udziału w Warsztatach przez Opiekuna,
 5. Instruktor, Prowadzący Warsztaty – osoba zapewniona przez Organizatora, bezpośrednio prowadząca Warsztaty,
 6. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług przez Organizatora
 7. Umowa – umowa zawierana między Opiekunem, a Organizatorem podczas zapisu Uczestnika na Warsztaty, na mocy której Organizator świadczy usługę prowadzenia Warsztatów dla Uczestnika,
 8. Zgłoszenie – poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Organizatora,
 9. Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 10. PayU – operator płatności internetowych działający jako system, dający możliwość szybkiego dokonywania oraz otrzymywania wpłat przez Internet pomiędzy Opiekunem, a Organizatorem.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizator oferuje dostępne usługi zgodnie z bieżącą ofertą zawartą na stronie: www.klubrobota.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie. Zmiana ta nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.

III. ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA I ZAWARCIE UMOWY

 1. Zgłoszenie Uczestnika do udziału w Warsztatach następuje poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego przez Opiekuna, za pośrednictwem strony internetowej Organizatora: www.klubrobota.pl w zakładce Zapisy.
 2. Warunkiem poprawnego Zgłoszenia Uczestnika na Warsztaty jest podanie prawdziwych i aktualnych danych Opiekuna oraz Uczestnika Warsztatów.
  Wraz z potwierdzeniem zapisu Uczestnika wyświetlanym na stronie Organizatora, Opiekun otrzyma drogą elektroniczną na wskazany przez siebie adres e-mail, potwierdzenie zapisu wraz z danymi do przelewu tradycyjnego, a także linkiem do szybkiej płatności internetowej PayU.
 3. Wpłacenie zaliczki w wysokości 200 zł w ciągu 3 Dni Roboczych od otrzymanego potwierdzenia Zgłoszenia, jest dla Organizatora potwierdzeniem chęci zapisu Uczestnika na Warsztaty. Traktowane jest również jako zawarcie Umowy uczestnictwa w Warsztatach Klubu Robota. Brak wniesienia powyższej zaliczki w terminie równoznaczne jest z anulowaniem Zgłoszenia i rezygnacją Uczestnika z udziału w Warsztatach.
 4. Zamiast zaliczki Opiekun ma prawo wpłacić pełną kwotę.
 5. Umowa zawierana jest pomiędzy Organizatorem, a Opiekunem na podstawie Regulaminu,
 6. O ile Organizator w porozumieniu z Opiekunem nie ustalił inaczej, przedmiotem Umowy jest 30 warsztatów po 90 min każdy, w okresie od 1.10.2018 do 18.06.2019,
 7. Opiekunowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej Umowy poprzez wysłanie maila z rezygnacją w ciągu 14 dni licząc od daty Zgłoszenia Uczestnika, na adres kontakt@klubrobota.pl
 8. Po zawarciu Umowy, Uczestnikowi przysługuje rabat 10% na pozostałe usługi świadczone przez Organizatora, z wyłączeniem usługi stanowiącej przedmiot Umowy w trakcie obowiązywania Umowy oraz terminie 30 dni po zakończeniu tej Umowy.

IV. PŁATNOŚCI

 1. Opiekun zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia na rzecz Organizatora przed rozpoczęciem płatnych warsztatów, w trzech dostępnych wariantach:
  Wariant Express – 1199 zł brutto
  Płatność 100% kwoty nastąpi do 20.09.2018,

  Wariant Standard – 1349 zł brutto
  Płatność 100% kwoty nastąpi po 20.09.2018, ale przed rozpoczęciem pierwszego semestru Warsztatów według przesłanego przez Organizatora harmonogramu,

  Wariant 50/50 – 1498 zł brutto
  Płatność 50% kwoty nastąpi przed rozpoczęciem pierwszego semestru Warsztatów według harmonogramu, a płatność pozostałej kwoty nastąpi przed rozpoczęciem drugiego semestru Warsztatów według harmonogramu.

  W przypadku wpłaty samej zaliczki w procesie Zgłaszania Uczestnika, powyższe kwoty należy pomniejszyć o kwotę zaliczki.
 2. Organizator udostępnia następujące sposoby płatności, dostępne dla wybranych wariantów:
  • płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Organizatora - Wariant Express, Wariant Standard oraz Wariant 50/50,
  • płatność za pośrednictwem serwisu PayU na rachunek bankowy Organizatora- Wariant Express, Wariant Standard oraz Wariant 50/50,
  • płatność w systemie ratalnym za pośrednictwem serwisu PayU.pl – Wariant Express, Wariant Standard oraz Wariant 50/50,
  • płatność gotówką Prowadzącemu Warsztaty, bezpośrednio przed pierwszymi płatnymi Warsztatami, zgodnie z harmonogramem – Wariant Standard oraz Wariant 50/50.
 3. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy mBank numer: 74 1140 2004 0000 3902 7778 5250
  w tytule: Imię i Nazwisko Uczestnika oraz nazwa placówki, w której odbywają się warsztaty.
 4. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Opiekun dokonuje zapłaty zgodnie z pkt IV ust. 1. i 2. przed rozpoczęciem płatnych Warsztatów. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
 5. W przypadku płatności bezgotówkowych, Opiekun obowiązany jest do uregulowania całej kwoty za wybrany wariant zgodnie z pkt IV ust. 1. i 2. Regulaminu do dnia poprzedzającego pierwsze Warsztaty. Nieuregulowanie płatności w wyznaczonym terminie równoznaczne jest z rezygnacją z Warsztatów, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
 6. W przypadku płatności gotówką, Opiekun zobowiązany jest do uregulowania całej kwoty za wybrany wariant zgodnie z pkt IV ust. 1. i 2. Regulaminu Instruktorowi, bezpośrednio przed pierwszymi Warsztatami. Nieuregulowanie płatności w wyznaczonym terminie równoznaczne jest z rezygnacją z Warsztatów, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
 7. Przy dokonywaniu płatności za Warsztaty metodą rat PayU, o której mowa w pkt IV ust. 2c, podmiotem udzielającym pożyczki ratalnej na zakup usługi Organizatora, jest jeden z partnerów pożyczkowych: Alior Bank lub mBank. PayU jest podmiotem pośredniczącym pomiędzy pożyczkobiorcą – Opiekunem, a pożyczkodawcą - bankiem. Organizator nie jest stroną umowy o pożyczkę. Więcej informacji na stronie operatora www.payu.pl.
 8. W przypadku, gdy z winy Organizatora Warsztaty nie odbędą się, pieniądze za Warsztaty, które nie odbyły się zostaną zwrócone Opiekunowi.
 9. W przypadku, gdy Opiekun dokona wpłaty zaliczki lub pełnej kwoty, a Warsztaty nie dojdą do skutku m.in. z przyczyn, o których mowa w pkt V ust. 7, cała kwota zostanie zwrócona Opiekunowi.
 10. Wszelkie zwroty i reklamacje Organizator zobowiązuje się rozpatrzeć jak najszybciej, w terminie do 14 dni kalendarzowych.

V. REZYGNACJA Z WARSZTATÓW

 1. Niezależnie od postanowień pkt III ust. 8 Regulaminu, Opiekun z własnej inicjatywy może zrezygnować z udziału Uczestnika w Warsztatach. W tym celu wymagane jest przesłanie stosownego oświadczenia przez Opiekuna na adres e-mail Organizatora: kontakt@klubrobota.pl
 2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Warsztatach po upływie 14 dni od daty Zgłoszenia Uczestnika, Organizator zwraca wpłaconą zaliczkę po potrąceniu zryczałtowanych kosztów w wysokości 50% poniesionych przez Organizatora na zorganizowanie Warsztatów.
 3. Jeżeli doszło do zapłaty pełnej kwoty za Warsztaty, data wysłania rezygnacji, o której mowa w pkt V ust. 1, decyduje o kwocie zwrotu za niewykorzystane zajęcia. Opiekunowi przysługuje zwrot 90% kwoty za niewykorzystane zajęcia.
  Opiekunowi przysługuje zwrot 100% zaliczki oraz wpłaty za niewykorzystane zajęcia, jeżeli Uczestnik bądź Opiekun znajdzie na miejsce pierwotnego Uczestnika innego Uczestnika.
 4. W przypadku sporadycznych nieobecności Uczestnika, spowodowanych złym stanem zdrowia Uczestnika, Opiekunowi przysługuje zwrot 50% kwoty za ominięte warsztaty. Warunkiem otrzymania powyższego zwrotu jest zgłoszenie Organizatorowi mailem lub telefonicznie nieobecności Uczestnika. Nieobecność należy zgłosić do 5 godzin przed planowanymi Warsztatami.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt III ust. 8 Regulaminu, kwota zwracana jest w całości, niezależnie od postanowień ust. 2 i 3 powyżej.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Warsztatów, jeżeli liczba Uczestników będzie mniejsza od 5. W przypadku odwołania Warsztatów przez Organizatora, Opiekunowi przysługuje zwrot 100% zaliczki oraz wpłaty za niewykorzystane zajęcia, niezależnie od postanowień ust. 2 - 4 powyżej.
 7. W przypadku, gdy do płatności za Warsztaty doszło za pośrednictwem systemu ratalnego PayU, Organizator nie uwzględnia całkowitego kosztu pożyczki zawartej przez Opiekuna w zwrocie kwoty za niewykorzystane Warsztaty, o której mowa w pkt V ust. 3 – 7.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA RZECZY UCZESTNIKA

 1. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy Uczestnika Warsztatów będące w jego posiadaniu ani za jakiekolwiek rzeczy pozostawione przez Uczestnika w miejscu prowadzenia Warsztatów.
 2. Opiekun ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Uczestnika innym Uczestnikom.

VII. UCZESTNICTWO W WARSZTATACH

 1. Uczestnik bierze udział w warsztatach za zgodą i na wniosek Opiekuna.
 2. Warsztaty przeznaczone są dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat.
 3. Uczestnik pracuje w zespole dwóch osób, w grupie liczącej do 14 osób.
 4. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do poleceń Instruktorów.
 5. Uczestnik ma prawo do wzięcia udziałów w darmowych Warsztatach pokazowych prowadzonych przez Organizatora, o ile Opiekun zgłosił wcześniej chęć udziału.
 6. Miejsce prowadzonych Warsztatów wskazuje Organizator.
 7. W Warsztatach nie mogą brać udziału osoby cierpiące na choroby zakaźne.
 8. Uczestnictwo w Warsztatach możliwe jest wyłącznie po uregulowaniu płatności przez Opiekuna. Organizator ma prawo odmówić udziału Uczestnika w przypadku nieopłacenia Warsztatów.
 9. W przypadku dzieci niepełnosprawnych Opiekun zobowiązany jest do wcześniejszego przekazania wszelkich szczegółowych informacji na temat rodzaju oraz stopnia niepełnosprawności Uczestnika. W przypadku zaniechania tej czynności, Organizator ma prawo odmówić przyjęcia Uczestnika na Warsztaty.
 10. Uczestnik zostaje pod opieką Organizatora jedynie w trakcie oraz w miejscu prowadzonych Warsztatów.
 11. W przypadku, gdy Uczestnik po skończonych Warsztatach nie trafia na świetlicę, musi zostać odebrany przez Opiekuna lub pisemnie wskazaną osobę upoważnioną przez Opiekuna, nie później niż do momentu zakończenia Warsztatów. Brak upoważnienia skutkować będzie niewydaniem Uczestnika osobom postronnym oraz naliczaniem opłaty w wysokości 50 zł za każde 30 min. opieki nad Uczestnikiem.
 12. W przypadku, gdy Uczestnik po skończonych Warsztatach wraca sam do domu, do Organizatora bądź Instruktora musi trafić stosowne oświadczenie Opiekuna. W przypadku niedostarczenia upoważnienia, Uczestnik nie uzyska zgody na opuszczenie miejsca odbywania się Warsztatów. Naliczana zostanie również opłata w wysokości 50 zł za każde 30 min. opieki nad Uczestnikiem.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Warsztatów Uczestnika niezdyscyplinowanego, niewspółpracującego, niewykonującego poleceń Instruktorów oraz negatywnie wpływającego na innych Uczestników.

VIII. WIZERUNEK

 1. Opiekun wyraża zgodę, by w trakcie Warsztatów, Instruktor czy też inna osoba wskazana przez Organizatora wykonywała zdjęcia Uczestnikom Warsztatów w celu umieszczenia ich na stronie internetowej oraz mediach społecznościowych Klubu Robota.
 2. W przypadku braku zgody Opiekun zobowiązany jest wysłać stosowne oświadczenie na adres kontakt@klubrobota.pl.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Opiekun zgadza się na kontakt mailowy i telefoniczny ze strony Organizatora i osób upoważnionych przez Organizatora, w kwestiach dotyczących płatności, najbliższych Warsztatów oraz w sytuacji wymagającej natychmiastowej uwagi Opiekuna związanej ze zdrowiem lub nieodpowiednim zachowaniem Uczestnika.
 2. Zgłoszenie Uczestnika do Warsztatów prowadzonych przez Organizatora, równoznaczne jest z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu przez Opiekuna.
 3. Zgłoszenie Uczestnika do Warsztatów prowadzonych przez Organizatora, równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika i Opiekuna przez Organizatora w celu:
  • kontaktu Organizatora z Opiekunem w sytuacjach wymienionych w pkt X ust. 1 Regulaminu,
  • aktywacji rabatu 10% na inne usługi Klubu Robota dla stałych klientów,
  • wypełnienia obowiązków podatkowych przez Organizatora,
  • wysyłania newslettera z nowościami.
   Zgoda dotycząca newslettera może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@klubrobota.pl.
 4. Regulamin, wraz z ewentualnymi zmianami, obowiązuje od momentu zamieszczenia go na stronie internetowej Organizatora.
 5. Zmiany w Regulaminie obowiązują jedynie do nowo zawieranych Umów.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Prawa Cywilnego.
 7. W przypadku zawarcia z Opiekunem umowy, której postanowienia różnią się od postanowień Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia zawartej umowy.
 8. Wszelkie spory związane z Umowami rozwiązywane będą przez sąd właściwy dla Organizatora.